Dorpsraad Vasse Mander Hezingen © 2018

info@dorpsraadvasse.nl

In de afgelopen maanden hebben we met de provincie en de gemeente overlegt over de invulling van het zogenaamde “Nazorg plan”. In dit plan wordt vastgelegd op welke manier men gaat waarborgen hoe de genomen maatregelen voor het afdekken van de teerkuil een goede oplossing is en in de toekomst zal blijven. Het beschikkingsplan is begin oktober door de provincie op hun website gepubliceerd en kunt u ook hier vinden.

Huidige stand van zaken...

Achtergrondinformatie...

In de onderstaande filmpjes vindt u een stukje geschiedenis over het ontstaan van de teerkuil van Vasse.

“De Teerkuil van Vasse”

De afdekking...

Om ervoor te zorgen dat zowel mens als dier niet meer in aanraking kan komen met het zuurteer en om te voorkomen dat hemelwater via de teerput het grondwater vervuild (dat het regenwater de afvalstoffen doet doorsijpelen naar diepere lagen), is er besloten om een afdekkende laag aan te brengen over de gehele teerkuil. Deze werkzaamheden zijn in 2013 afgerond.


De teerputten van Vasse liggen tussen Tubbergen en Vasse, aan de Tumuliweg. Het gebied ligt op de stuwwal van Ootmarsum, net boven de slenk van Reutum. Het terrein was oorspronkelijk een zandafgraving, die vooral in de jaren 1960-1970 gebruikt werd voor het dumpen van chemisch afval (zuurteer is een afvalproduct van petrochemische processen waarbij zwavelzuur werd gebruikt als was vloeistof bij de winning van aardolie; uit dit zwavelzuur kan SO2 gas vrij komen).


Het gebied is eind vorige eeuw gedempt, behandeld met kalk en afgedekt met zand. De afgelopen decennia stroomde er regelmatig teer uit de teerputten. Het betreft één van de grootse vuilstorten en bodemverontreinigingen van Oost-Nederland met een oppervlak van ca. 20.000 m2.


Omdat het volledig opruimen en saneren onbetaalbaar is, heeft de provincie Overijssel gekozen voor een beheersvariant die minimaal 100 jaar in stand moet worden gehouden. Deze beheersvariant houdt in dat de vuilstort moet worden afgedekt middels een stabiele afdekconstructie die voorkomt dat hemelwater via de teerput het grondwater vervuild.